నీ మీద మనసాయరా 16

telugu stories kathalu కానీ వరి నూర్పుళ్ళు వుండడంతో రాలేకపోతున్నామని నాన్న ఉత్తరం రాశాడు. మా ఇంటికి తప్ప మిగిలిన ఇళ్ళకంతా బంధువులు వొచ్చారు. అందుకే మా ఊరే అలంకరించిన రంగస్థలంలా వుంది. అటూ ఇటూ కట్టిన రంగు కాగితాల తోరణాల్లా కొత్త

నీ మీద మనసాయరా 15

telugu stories kathalu ఆ ఊర్లో రాజు అనే ఓ డ్రామా మాస్టారు వుండేవాడు. ఆయన వృత్తే డ్రామాలు నేర్పించి, ప్రదర్శించడం ఊర్లోని వాళ్ళంతా కలిసి ఆ సంవత్సరం ఏప్రిల్ లో నాటకం వేయాలనుకున్నారు. 'అంతకన్నా కావాల్సిందేముంది మీరు నేర్చుకుంటానంటే కాదనేది వుందా!

నీ మీద మనసాయరా 14

telugu stories kathalu తనను చూసి ఎవరుగానో పొరబడి వుంటాడనుకొని, "మీరెవరో అసలు నాకు తెలియదు నా పేరు సూర్యాదేవి" అంది. మీపేరు అది కాదు. ఇంకా వుంది- సూర్యచంద్ర ప్రభాదేవి మీరు పంతొమ్మిది వందలా అరవై ఆరు ఫిబ్రవరి రెండో తేదీ

నీ మీద మనసాయరా 13

telugu stories kathalu చివుక్కున తలెత్తింది సూర్యాదేవి. తనకు తెలియని జీవితం చాలా వుందనిపించింది. ఒక్కొక్కర్ని కదిలిస్తే ఎన్నెన్ని కథలు, ఎన్నెన్ని కన్నీళ్ళు, ఎన్నెన్ని నిట్టూర్పులు, ఎన్నెన్ని చక్కలిగింతలు. ఇంతకాలం తను డబ్బు పంజరంలో ఇరుక్కుపోయింది. "ఎవరిమీద? చెప్పవా?" "చెబుతాను ఇప్పటివరకు ఎవరికీ చెప్పని నా జీవితపు

నీ మీద మనసాయరా 12

telugu stories kathalu అందరికీ స్నానాలయ్యాయి. కళ్యాణి కూడా బాగా అలసిపోయింది. 'అందుకే మరీ దగ్గరి బంధువుల పెళ్ళి రాకూడదనేది, చాకిరీ చేసి చావాలి' అని ముఖానికి పట్టిన చెమటంతా తుడుచుకుంది. రఘు కళ్యాణినే క్రీగంట చూడడం నేను గమనించాను. మిగిలిన ముగ్గురబ్బాయిలు

నీ మీద మనసాయరా 11

telugu stories kathalu "ఏందది? ఏమయినా దొంగతనంగా యెత్తుకుపోతున్నావా?" అని గద్దించి అడగడంతో రెండు చేతుల్నీ ముందుకు లాగి, తెరిచి "ఏం లేదు" అది. "ఏదో ఉందే" అంటూ ఉత్తరాన్ని తీసుకుని తన ఇంట్లోకి నడిచింది. దాన్ని చదవగానే మొత్తం అర్ధమయింది. బాల్

Page 1 of 3
1 2 3
Top